6. sundag i påsketida – Rogate I

LAT  VILJEN  DIN  RÅDE

Jesus førebur sitt farvel: «Eg fer bort frå verda og går til Faderen.» Dette er retninga og målet også for vårt liv. Vår borgarskap er i himmelen og ikkje i folkeregisteret.  Alt vi har, er gitt oss av Faderen. Alt vi har å takke for. Alt vi har å gle oss til. Livet, landet, retten, freden, gleda, historia, velstanden.

Be også om at Faderens vilje må styre, seier Jesus. Han kallar det bøn i Jesu namn. At vi lever og tenkjer og bed i samsvar med, i harmoni med og identifikasjon med Faderen.

Livet handlar ikkje om meg og korleis eg skal tilfredsstillast, men om å vere i Gud, i samklang med hans plan og vilje for livet. Då får han be i deg. Og du får leve i han. Han som har sigra over verda.

Les gjerne  Joh 16,23-33

Rogate II

Å leva det er å elska.

Det veks gode frukter av kjærleik: Venlege ord, godt hjartelag, gåvmilde hender, glede og fred, sosialt ansvar.  Dette er fruktene. Han som er opphavet til kjærleiken, skaper dei.

Han har gitt ein god orden for oss alle å passe inn i. Den som underordnar seg så han held boda hans, er i hans kjærleik. Somme har tenkt at all omgang mellom menneske som ser godt og vakkert ut, er kjærleik.  Jesus uttrykkjer seg aldri slik. Han seier tvert imot at kjærleiken viser seg i lydnad mot hans konkrete bod.

Slik dei tre guddomelege personane elskar kvarandre. Dei er ikkje like. Faderen er hovudet over Sonen.  Sonen er fødd av Faderen. Anden utgår frå Faderen. Likevel er dei ein fellesskap i fullkomen kjærleik. Utan isolasjon, rivalisering eller likestillings-kamp. Innpassing i Guds orden gir einskap i ulikskap.

Joh 15,9-17 er evangeliet fyrstkomande sundag. Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuvn. 47 i Trondheim.

Trinity.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *