Om menigheten

I flere hundreår etter reformasjonen ble det snakket om ”gamletroen” her i landet. Fremdeles kan man enkelte steder høre eldre bruke dette uttrykket om den troen som hadde sine røtter i Bibelen og den eldste kirke og som kom til Norge fra de britiske øyer seint på 700-tallet.

Gamletroen var ”den udelte kirkes tro” slik vi finner den hos de første kristne, hos kirkefedrene, helgenene og martyrene og som ble bevart fra generasjon til generasjon og til slutt plantet i norsk kultur og tradisjon. Vi i Den nordisk-katolske kirke har i dag tatt vare på denne kristendommen og bærer videre tradisjonen fra de norske helgenene.

Teologisk ligger vi derfor i skjæringspunktet mellom Den romersk-katolske og Den ortodokse kirken. Teologien er østlig mens vi feirer messene etter vestlig tradisjon. Vi er derfor en gammelkatolsk kirke – en vestlig kirke som ikke er underlagt pavekirken, men som likevel er katolsk og som har rett embetsordning. Du kan lese mer om vår teologi og historie på den skandinaviske hjemmesiden.

St. Justin Martyr misjon er Den nordisk-katolske Kirkes nordligste forsamling. Misjonen er oppkalt etter Justin fra Cæsarea, en palestinsk greker som ble omvendt til kristendommen ca. år 130, og som skrev flere viktige bøker som bidro til å forme den tidlige kirkens teologi. Han led martyrdøden i Roma i 165. Den tror som den hellige Justin bidro til å definere for ettertiden, er den samme tro som lever videre i dagens gammelkatolisisme i skjæringspunktet mellom østlig og vestlig tradisjon.

+Ottar Mikael Myrseth er biskop for Den nordisk-katolske Kirke. Biskopen er apostlenes direkte etterfølger og knytter den lokale kirke til apostlenes lære og vitnesbyrd. Biskopen skal lære, beskytte og påse at den lokale kirke i tro, lære og i tilbedelse holder fast ved det som er gitt oss gjennom Kirkens overlevering. Han er også en link mellom den lokale kirken og hele den katolske og ortodokse Kirke i fortid som i nåtid.

Translate »