Keisar og gallilear

I somme land er det ulovleg å gå over til kristen tru. I andre må du levere reservasjonsbrev om du som truande skal arbeide i t.d. helsevesenet. 

For oss som har vakse opp i ein kultur der kongen representerer både Gud og staten, er Jesu ord om å skilje mellom keisarens og Guds, urovekkjande og nærgåande. Det er ikkje nok at keisaren er kristen. 

Når helsevesen, skattevesen, skulevesen, vegvesen og kyrkjevesen sorterer under same herrar, kven skal ein då vise lojalitet? Når det å melde seg ut av folkekyrkja vert like utenkjeleg som å melde seg ut av vegvesenet og helsevesenet. 

Vår alt-i-eitt-kultur vert testa av Jesu ord i dagens evangelium. Kvar har du din djupaste lojalitet? Jesus hevdar å vere sanninga sin opphavsmann og forvaltar, Herren over himmel og jord. Han som har innsett alle keisarar. Gud vil at vi skal lyde dei han har gitt mandat. Og dei skal lyde Gud.

«For alt høyrer Herren til. Jorda og alt det som fyller henne.»

Også keisaren. Også Kyrkja. Også du og eg.

Les gjerne Matt 22,15-22. Velkomen til messe i St Justin menighet i Døvekirken, Trondheim søndag kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

15. sundag etter pinse

«I sanning verdig og rett er det at vi alltid og alle stadar takkar deg….». Kvar sundag. Kvar messe. Startar nattverdbøna slik. Ei innprenting som skal sitje i hovudet på alle kyrkjegjengarar. «Alltid og alle stadar.» Takke.

Det går godt an å takke Gud sjøltilfreds, sjølsentrert, blind og døv for andre menneske. Nattverdbøna lærer oss noko anna. 

God helse er farleg. Til den spedalske sa Jesus: «Reis deg og gå heim! Trua di har frelst deg.» Ikkje helsa, men trua.

Difor seier Gud til oss ved slutten av messa: «Reis deg og gå heim! Trua di har frelst deg.»

Vel møtt til messe i Døvekirken, Klæbuvn 43, søndag kl. 18.00

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Forvalter-søndagen

«Vi bukker ikke så dypt her i landet. Til det er det for bratt,» sa Rolf Jacobsen og tegnet bildet av den hardnakkede nordmann som vil være sin egen herre.

Jesus, derimot, gjør den kloke forvalteren til vårt forbilde, han som tjener herren sin ydmykt og ærlig. Vi er barn av forbrukersamfunnet. Forbrukeren gjør alt for å sikre seg selv. Forvalteren strekker seg for å gjøre sin herres vilje. 

All god forvaltning er dypest sett tjeneste for Gud. Han har gitt oss livet og Han har en plan med ditt liv. Gud søker tjenere som både bukker for Den hellige og som søker hans vilje med hele sitt liv.

Mer om det i Døvekirken i Klæbuveien på søndag. Messen starter kl. 11. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pinsestemne

Posted in Uncategorized | Leave a comment

5. sundag i påsketida

ØYREKVISKRAREN

Dei som held seg nær Gud, vil Gud halde seg nær. Jesus lovar oss Talsmannen. Han er Guds øyrekviskrar.

Han sit i kyrkjeklokkene og kviskrar: “Kom, kom, kom til Guds hus!”Han sit på skuldra til den som les Skrifta og kviskrar tolkingsord. Han sit på kanten av døypefonten og kviskrar at den døypte er Guds barn. Han kviskrar meininga med livet etter gravferda. Ved nattverdbordet kviskrar han “Det er sant! Det erJesu lekam.”

‘Når våren kjem her nord’,då kviskrar han ‘at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.’ 

Han kviskrar liv i lundar og lauv i li, sevje i trea og liv i røtene. Og til alle Jesu vener at det er vår i livet deira. 

Kristen tru er heile året ei lengt imot vår. Det nye livet livnærer seg av krafta av Kristi siger over døden, av spirekrafta i Jesu nye liv. Jesus er fyrstegrøda, og så slår dette livet rot i hjartet og blir ei skapande og formande kraft i menneskeliv der Øyrekviskraren slepp til.

Slik vert det berekraftig personleg utvikling i eit menneskeliv.

Vi feirar messe i St Justin menighet, i Døves kirke, Klæbuvn 43, søndag kl. 11.00. Vel møtt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PALMESUNDAG


Kongen som rid inn i Jerusalem på palmesundag, er annleis. Ikkje forordnar han med tvang at alle skal tru på han. Og ikkje føyer han seg etter folkeviljen. Ingen imponerande parader for å vise styrke. Ingen populistiske ablegøyer.

Han set den menneskelege fridomen så høgt at han bøyer seg ned til dei minste, dei som ikkje har råd til å leige seg hest. Han rid audmjuk på ein eselfole. Jesus lærer bort audmjukskapen sin veg.

Jesus er stadig å finne i same posisjon som den gongen. Som Maria seier: Dei store og mektige let han gå tomhendte bort, men dei små lyfte han opp. Mellom menneske som samlast i hus med kross på taket, der er han. Den som vil sjå Jesus, må søkje dit krossen er reist. 

Vegen til krossen vart for Jesus vegen til siger over døden. Lat oss fylgje Jesus denne vegen i veka som kjem. Det startar i messa i kyrkja på sundag. Vel møtt kl. 11.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Korsmerket

ashes.jpg

Askeonsdag innleder fasten for alle som tegnes med askekorset. Dypest sett en påminning for mennesket om at vi er støv og skal vende tilbake til det. Dermed også en påminning om døden og at vi er dødelige.
Men korsmerket i min panne er Guds merkelapp. Merket som Gud satte på Kain som et vern mot fiender, settes på dem som feirer askeonsdag. Alt i dåpen merkes vi med kors og olje som et varig og dyrverdig stempel.

Korsmerket er også Guds verdimerking. Om ikke lenge skal nye mennesker bo i våre hus og gå på våre veier. Vi er borte som en vindpust. Memento mori! Husk at du skal dø. Men korsmerket peker lenger. Gud setter merke på menneskene Han elsker. Det er livet og kjærlighetens merke.

For Han som setter dette merket, er Han som elsker verden så høyt at Han dør for henne. Menneskene er Guds glede. Gud elsker hver og en av oss. Han har skapt oss til stjerne i sitt skaperverk. Derfor må våre liv fylles av mer enn brød og sirkus. Menneskene lever for mer.

Derfor skal vi faste. For å vise hvem vi hører til. Sult kan gjøre et menneske fri fra ting, fra verden, fra seg selv. Fasten skal lære oss forsakelse på veien til Gud og med Gud.

God fastetid! Og vel møtt i St Justin Martyr menighets askeonsdagsmesse kl. 18.00

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TENESTE OG FORTENESTE

På Jesu tid fungerte torget som NAV-kontor. Idag stiller arbeids-søkjande med CV, fragment av studier, grader og yrkeserfaring som skal gjere deg lekker på arbeids-marknaden.

Gud vurderer dei mest fragmentariske menneskeliv som verdifulle, uavhengig av kvalifikasjonar og innsats. Guds målestokk er nåde utan overtidstillegg og feriepengar.  Det hebraiske ordet tyder ‘meir’. Her er meir enn fortent, meir enn nødvendig, meir enn vi drøymer om.

Gud er i mål med sine arbeidarar fyrst når vi med handa på hjartet kan seie «vi har berre gjort skyldnaden vår.»

Meir om dette i messa på sundag.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jesus gjør sitt første under ved bryllupet i Kana

Duccio di Buoninsegna [Public domain]

Vi ønsker velkommen til messe i St. Justin Martyr misjon på annen søndag i Åpenbaringstiden, den 27. januar.

Biskop Roald Nikolai forretter og preker.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“STJERNEN LEDET VISE MENN”

Høysesongen for julestemning er på hell. Men julestemning er heller forføreriske greier. Og mangetydig. Fortellingen om de vise menn er et alternativt juleevangelium. Ikke like stuerent som  det med hyrder og engler. Men mer realistisk. De opplever den verden Jesusbarnet ble født inn i. Vill og vakker. Deilig og forferdelig. Dette er som vaksine mot sentimentalitet.

Vismennene kom fra en kultur som ikke kjente ham som var født. Det kunne vært oss. 

“Vi så hans stjerne,” sa de vise. Når Gud søker mennesker, tenner han stjerner. Dei finnes i mange utgaver. 

De kom til barnet i stallen med tilbedelse og offergaver. De bar fram det mest kostelige de hadde: Gull, røkelse og myrra. Også vi har gull nok. Og røkelse, som står for våre bønner. Myrra er lidelsen i livet. Alt dette kan bringes med for den som vil tilbe barnet. 

St Justin martyr misjon feirer Hellig-tre-kongers-messe søndag 6. januar i Døvekirken, Trondheim. Velkommen kl. 18.00. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment